Obchodní podmínky

Kancelářský nábytek, křesla, židle, stoly

Mercurystar

Obchodní podmínky


Cenová politika Mercury STAR s.r.o.


Ceny nábytku STAR a STAR PLUS nepovažujte prosím za ceny konečné. Výše konečné ceny jednotlivé zakázky se vždy odvíjí od parametrů nábytku (materiál a tloušťka stolových desek, druh použitých podnoží, tloušťka ABS hran, atypická výroba atd.), náročnosti montáže, vzdálenosti zákazníka od výrobce a zejména množství dodávaného zboží. Vzhledem k tomu, že jsou požadavky každého zákazníka individuální, jsou i konečné ceny kalkulovány individuálně, v jednotlivých případech mohou být poskytnuty slevy v rozmezí 3 – 10% v závislosti na objemu zakázky, resp. bezplatná doprava a montáž.

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kancelarskezidle.com .  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.kancelarskezidle.com je obchodní společnost MERCURY STAR s.r.o. se sídlem 1.máje 1162, 756 61 Rožnov p.R ., IČ: 62300164, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12510. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva -

smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.Dodavatel / Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Reklamace – je uplatnění rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady.

2. Informace o kupní smlouvě

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.


 3. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky)

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace ze strany kupujícího spotřebitele - jako kupující spotřebitel máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku dále máte jako kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených doporučení: odešlete dopis (na adresu MERCURY STAR s.r.o. Starozuberská 1446, 75664 Zubří) nebo email (interiery@mercurystar.cz) s textem: "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Nebo obdobným způsobem vyjádřete svou vůli odstoupit jednostranně od smlouvy bez uvedení důvodu (doporučujeme ovšem raději písemnou formu vyjádření své vůle, neboť ta zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší)

zboží doručte na adresu firmy Mercury Star s.r.o.
Doporučujeme Vám, aby zboží, které budete odesílat v rámci využití svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace zpět na naši adresu, bylo pokud možno v původním obalu, bylo nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem.

Neposílejte zboží na dobírku. Rovněž Vám doporučujeme zboží pojistit.
při splnění všech výše uvedených doporučení pro vrácení zboží Vám peníze za zboží
zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 10 pracovních dnů po fyzickém
obdržení zboží, nejpozději do 30 dnů od Vašeho odstoupení od smlouvy

Dle § 53 odst.8 písm. c) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy v
případě že zboží bylo upraveno podle přání odběratele nebo pro jeho osobu.
v případě, že vrácené zboží nebude kompletní nebo bude spotřebitelem poškozené, bude
vrácená částka v odpovídající výši snížena.

NEPŘIJETÍ ZBOŽÍ: Pokud dojde k nepřevzetí výrobku bez právního důvodu, máme právo vymáhat po objednavateli sjednané plnění, popřípadě náhradu škody způsobené nepřevzetím výrobku. Většinou se jedná o přepravní náklady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Veškerá osobní data, uvedená do objednávky slouží pouze pro správné doručení objednaného zboží. Podle zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů  s nimi nebude jinak nakládáno a nebudou poskytnuta třetí osobě, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení


   RSS WAP